Ad Widget

Phát hiện mới về hố đen vũ trụ

Hố đen vũ trụ từ xưa giờ vẫn là một bí ấn đối với các nhà khoa học. Việc nghiên cứu vũ trụ đặc biệt là hố đen chưa bao giờ đủ đối với các nhà nghiên cứu khoa học....