Ad Widget
Giảm 10-20% phí đường bộ với một số loại phương tiện

Giảm 10-20% phí đường bộ với một số loại phương tiện

Thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) rà soát các dự án giao thông BOT (xây dựng- vận hành- chuyển giao) hiện...