Ad Widget

Bộ trưởng GTVT: “Nói vui một câu là vài nghìn tỷ ngay!”

“Các hãng hô khẩu hiệu tăng tải để phục vụ hành khách nhưng không phải thế. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhưng cứ cho tăng chuyến thoải mái rồi lại đối xử với hành khách không ra...