Ad Widget

Tiền ảo Bitcoin sẽ được siết chặt quản lý

Tiền ảo như Bitcoin sẽ được đưa vào khuôn khổ quản lý theo hướng siết chặt thời gian tới. Tiền ảo Bitcoin mất giá 20% / Giá tiền ảo Bitcoin vượt 1.000 USD Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan đang...