Ad Widget
bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia

Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

QĐND - Nhân dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010-2015, phương hướng đến năm 2020 và sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết...