Ad Widget

Thông tin về số lượng bài phúc khảo tại Đại học Huế

Sáng 9/8, tại Hội đồng cụm thi Đại học Huế đã tổ chức chấm phúc khảo xong bài thi của thí sinh có tên theo danh sách được gửi về. Tổng số bài gửi về là 321 bài. Riêng môn...