Ad Widget

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH

Chào mừng quý vị đến với trang thông tin điện tử news24h.com.vn. Trang thông tin điện tử này được cung cấp với mục đích đem lại cho mọi người nguồn thông tin chính xác và cần thiết, giúp mọi người biết được rất nhiều thông tin bổ ích như: tình hình kinh tế – xã hội trong nước, quốc tế và của địa phương, giá cả các mặt hàng, tình hình lao động – việc làm, tình hình an ninh – trật tự, các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, gương người tốt, việc tốt, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, thông tin thể thao…

Trang thông tin điện tử này được cung cấp cho mọi người với điều kiện là mọi người chấp thuận không sửa đổi bất kỳ/mọi điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”).  Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận vì Thỏa thuận có chứa thông tin liên quan đến các quyền pháp lý của mọi người và các giới hạn đối với các quyền này cũng như phần đề cập đến luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu mọi người không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này, mọi người không được phép sử dụng Trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bằng cách khác sửa đổi Thỏa thuận trong tương lai phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này , mọi người đồng ý bằng việc mọi người tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này sau khi có thay đổi đó biểu thị sự chấp thuận của mọi người đối với Thỏa thuận đã cập nhật hoặc sửa đổi.

Về quy định sử dụng trang thông tin điện tử:

Nghiêm cấm sao chép, truyền, tái bản, chép lại, đăng tải hoặc tái phân phối nội dung thông tin điện tử hay bất kỳ phần nào trong đó khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của news24h.com.vn. Để xin phép, quý vị có thể liên hệ với ban quản trị news24h theo địa chỉ sau:

Email: info@bignetvietnam.com

Người dùng của Trang thông tin điện tử sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng Trang thông tin điện tử theo các Điều khoản và Quy định này.

Về điều khoản sử dụng trang thông tin điện tử news24h:

Nội dung và thông tin trên Trang thông tin điện tử này bao gồm dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng và những tài liệu khác cũng như cơ sở hạ tầng được dùng để cung cấp nội dung và thông tin đó là tài sản độc quyền của chúng tôi. Mọi người đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền, hiển thị, trưng bày, tái tạo, công bố, cấp quyền sử dụng, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Trang thông tin điện tử này.